Abdominal Aort Anevrizmasi

Anevrizmalar abdomen us tüm nasıl yapılır aort anevrizması ameliyatı izle abdomen us nasıl yapılır ABDOMEN US TÜM

Herhangi bir arterin normal çapının bir katın­dan daha fazla irreversibl genişlemesine anevrizma adı verilir. Bu genişleme lokalize veya diffüz olabi­lir. Adventisya, media ve intima tabakalarının hep­sinin var olduğu anevrizmalara gerçek anevrizma­lar denir. Yalancı anevrizmalar ise sadece bir tabakanın veya etraftaki fibröz kapsülün duvar görevi yaptığı anevrizmalardır. Ayrıca fuziform ve sakkü-ler anvrizmalar olarak da ikiye ayrılırlar. İlki sıklık­la diffüzdür ve ikincisi ise çoğunlukla sınırlı bir ar­ter segmentini tutar. Anevrizmaların çoğu edinsel-dir. Nadiren konjenital olurlar. Etyolojik nedenleri­ne göre çocukluk dönemi, gebeliğe bağlı, travma-tik, mikotik, inflamatuar, dissekan, anastomotik anevrizmalar gibi isimler de alırlar. Nedeni ne olursa olsun anevrizmalar büyüme eğilimi taşırlar ve rüptür gibi letal sonuçlara yol açarlar.

Epidemiyoloji: 65-80 yaş gruplarında 3 cm veya daha büyük anevrizmalara rastlanma oram %4. 3′tür. Aortik anevrizmaların %90′ı abdominal aortada ve %90′ı infrarenal seviyede yer alır. Anevrizmaların risk faktörleri ateroskleroz ile benzerdir. Periferik anev­rizmaların ise %70′i popliteal arterde görülür ve üçte ikisi bilateraldir.
Anevrizmaların en sık görülen tipi aterosklero-zun neden olduğu dejeneratif tiptir. Lokal elastin kaybı sözkonusudur. Travmatik anevrizmaların ise günümüzde en önemli nedeni arteriyel kateterizas-yon ve penetran arter yaralanmalarıdır. Bu tip anevrizmalar yalancı anevrizma şeklinde oluşur. Mikotik anevrizmalar intravasküler veya ekstra-vasküler kaynaklı mikroorganizmalarla enfekte olan ve vücudun herhangi bir yerinde oluşabilen anevrizmalardır.

Abdominal Aort Anevrizması (AAA)

Nonspesifik abdominal aort anevrizmalarının en sık yerleştiği bölge infrarenal aortadır. Genellik­le böbrek arterlerinin ağızlarının biraz altından çı­karak aortik bifurkasyona kadar ve bazen iliak ar­terleri de içine alacak tarzda devam eder. Genelde erkeklerde kadınlara göre 9 kez daha sık görülür.

İlk başarılı endosakküler anevrizma onarımı DeBa-key ve Creech tarafından 1966′da yapıldıktan son­ra günümüzde emniyetle yapılan bir girişim haline gelmiştir. Rüptür riski, ateroembolizasyon, birlikte tıkayıcı arter hastalığının varlığı, komşu dokulara bası belirtileri cerrahi girişim endikasyonları oluş­turur.

AAA’nın en tehlikeli komplikasyonu rüptürdür. Bunu belirleyen temel gösterge ise anevrizmanın çapıdır. 6 cm’den daha büyük anevrizmalarda, has­tanın ameliyat için ciddi bir risk faktörü yada eşlik eden önemli bir hastalığı yoksa, mutlaka cerrahi gi­rişim gerektirir. 6 cm’nin altındaki anevrizmalara cerahi veya konservatif yaklaşım arasında halen tartışma sürmektedir. Küçük anevrizmalar olarak adlandırılan bu grupta 5 yıl içerisinde %20 rüptür olasılığı olduğu izlenmiştir. Bu yüzden küçük anev­rizmalar da hastanın genel riski düşükse cerrahi gi­rişimle tedavi edilmelidir. Rüptür riski ile anevriz­ma çapı arasındaki ilişki tablo 27/4′te gösterilmiştir.

AAA’ların rüptür riskini etkileyen diğer faktör­ler arasında hipertansiyon, kronik obstrüktif akci­ğer hastalığı ve sigara sayılabilir. Ayrıca aile anam-nezi olması ve kontrollerde normalden hızlı geniş­leme bu riski arttıran faktörler arasında yer alır. Anevrizmanın trombüs içeriği daha a/, belirleyici faktörlerdir.

Tanı

Çoğu AAA asemptomatik seyreder. Bazı hastalar karınlarında hareketli bir kitle şikayeti ile başvururlar. Dikkatli bir fizik muayene ile 4-6 cm arasındaki anevrizmaların ancak yarısı palpe edile­bilir. Fizik muayenenin duyarlılığı azdır. Çoğun­lukla etraftaki dokular nedeni ile aort olduğundan daha geniş hissedilir. Nadiren, özellikle büyük anevrizmalarda duodenal bası sonucu kusma ola­bilir. Ureter basısı sonucu hidronefroz ve iliokaval bası sonucu derin ven trombozu gelişebilir. Verteb-ra erezyonu ciddi bel ağrıları oluşturabilir. Hastala­rın %2-5′inde distal embolizasyon görülebilir. Beyin Anevrizma

Görüntüleme yöntemleri: Abdominal ultraso­nografi ucuz ve noninvaziv bir yöntemdir. AAA şüphesi durumunda ve küçük anevrizmaların taki­binde öncelikle ultrasonografi istenir. Bilgisayarlı Tomografi (BT)’nin AAA’nm üst ve alt uzanımının gösterilmesi, iliak arterlerin görüntülenmesi ve cer­rahi girişim planının yapılması gibi avantajları var­dır. Spiral BT son yıllarda kullanıma giren ve hızlı bir çekim olanağı yanında üç boyutlu görüntü elde edilebilen bir görüntüleme yöntemi­dir. Endovasküler anevrizma onarımı için çok yararlı görüntüler oluşturabilir. MR özellikle inflamatuar anevrizmada daha ayrıntılı gö­rüntüler verebilir.

Arteriografi, anevrizma saptanmasından ziya­de diğer arteriyel yapının ve renal arterlerin görün­tülenmesinde yararlıdır. Özellikle ili­ak, mezenterik ve renal arter sorunlarının görülebilmesi olguların %13-75′inde girişim planlarını değiştirebilir. Mezenterik iskemi semptomları, hi­pertansiyon, klodikasyon varlığında mutlaka yapı­lır veya daha az invaziv olan MR anjiografiden ya­rarlanılır.

Ameliyat öncesi değerlendirme: AAA’lı hasta­lar ameliyat öncesi dönemde ayrıntılar değerlendi­rilir. Ameliyata bağlı erken ve geç mortalitenin en önemli nedeni koroner arter hastalığıdır. Yapılan çalışmalarda AAA’lı hastaların sadece %6’smda koroner arterlerin normal olduğu saptanmıştır. EKG’si normal olan ve kardiak anamnezi bulun­mayan, fizik kondüsyonu iyi durumda hastalarda sadece ekokardiografi ile ejeksiyon fraksiyonunun tesbiti yeterli olabilir. Testlerde ciddi anormal bul­gu saptanan hastalarda bırakılır. Solunum sistemi, kan gazı ve solunum fonksiyon testleri ile incelenir. Serum kreatinin düzeyi renal fonksiyonlar açısın­dan çok yararlı fikirler verebilir.

Abdominal Aort Anevrizması Tedavi

Yüksek risk faktörü olan hastalar dışın­da, AAA’larının tedavisi cerrahidir. Anevrizmato-mi yapıldıktan sonra hastalık sadece aortta ise tü-büler greft interpozisyonu uygulanır. İliak arter anevrizması varlığında Y greft uygulaması yapıla­bilir. Kolonda iskemi şüphesi varsa mezenterik in-ferior reimplantasyonu uygulanır.

Cerrahi girişimin en önemli komplikasyonların-dan biri akut böbrek yetmezliğidir. Bu durum elek-tif cerrahi girişimlerinin % 6’smda, rüptür nedeni ile yapılan acil cerrahi girişimlerin ise %75′inde gö­rülür. Ameliyat esnasında hipotansif dönemler, aort deklampajı, aşırı kan kaybı ve renal arterlere embolizasyon en önemli nedenleridir.

Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması (RAAA), Anevrizma Ameliyatı

RAAA, %50-90 mortalite oranına sahip olan bir tablodur. Tanı çoğunlukla AAA’sı bilinen hastalar­da şiddetli karın ve bel ağrısı, hipotansiyon ve karın­da palpabl pulsatil kitle triadı ile konur. Hastanın vi-tal bulguları stabil ise BT ile ve ameliyathanede US tanıya yardımcı olur. Ancak çoğunlukla buna fırsat bulunamaz ve hasta hemen ameliyathaneye alınır. Anevrizma sonrası

Mortalite oranı en deneyimli merkezlerde bile %50 düzeyinde olan bu durumdan kaçınmanın tek yolu riskli gruplarda tarama yapmak ve 5 cm ve daha geniş anevrizması olan hastalarda, ek ciddi risk faktörleri yoksa, ilk fırsatta elektif cerrahi giri­şim uygulamaktır.

Popliteal Arter Anevrizması (PAA)

Tüm periferik arter anevrizmalarının %70′ini oluşturur ve %50-70′i bilateraldır. Genellikle asemptomatiktir. Semptomlar bası belirtileri, tıkan­ma veya embolizasyona bağlı iskemi bulguları ve­ya rüptürdür.

Popliteal çukurda dikkatli bir muayene sonucu saptanabilir. AAA veya femoral arter anevrizmala­rının varlığı mutlaka araştırılmalıdır. Dupleks US ile kolaylıkla tanı konabilir. Cerrahi onarım öncesi selektif arteriografi yapılmalıdır.

Cerrahi tedavide anevrizmanın rezeksiyonu ge­rekli değildir. Anevrizmanın proksimal ve distali-nin bağlanması ve diz üstü-diz altı otojen greft ile bypass yeterli ve emin bir girişimdir. Bazı merkez­lerde balon ile genişleyebilen endolüminal greft-stent kombinasyonları ile popliteal arter anevriz­malarının tedavisine ait deneyimler yayınlanmak­tadır. Septal anevrizma

Femoral Arter Anevrizması

Femoral arter anevrizması nadir görülür. Genel­likle kasıkta pulsatil bir kitle olarak fizik muayene­de tanı konabilir. Çoğunlukla ateroskleroz sorumlu olmasına karşın bazı olgularda mikotik veya trav-matik anevrizma tipinde de olabilir. Semptomatik veya 2.5 cm’den büyük asemptomatik anevrizma­lar cerrahi girişimle onarılmalıdır.

Benzer Başlıklar

  • Evde 2010 son moda saç yapılışı, saç şekilleriEvde 2010 son moda saç yapılışı, saç şekilleri 2010 yılı kabarık ve atkuyruğu saç yapılışı son moda trend saç modelleri ve şekilleri evde nasıl yapılır topuz modeller ve daha fazlası.. Saçlarınıza şekil vermek için mutlaka kuaföre […]
  • türkiye – kuş gribi salgını etki alanlarıtürkiye – kuş gribi salgını etki alanları domuz gribi ve kuş gribinin türkiyedeki yeri ve önemi etkileri. bu iki salgını gelin daha yakından inceleyelim.. Hong Kong’da 2003 yılında yaşanan salgında tüm tavuk­ların aşılanması, […]
  • Duvar Sanatı-yla Kişiye Özel Duvar Kağıtları Duvar Sanatı-yla Kişiye Özel Duvar Kağıtları Son yıllarda yine popüler olan duvar kağıtlarına Duvar Sanatı, “kişiye özel tasarımlarıyla” farklı bir boyut kazandırıyor… Alışılmış hazır duvar kağıtlarının yerine […]
Genel